List of full-time Teachers

Nursing Science

Laboratory Science

Rehabilitation Sciences

Fusion Unit for Near Future Human Health Sciences

Nursing Science

Division Department Professor Associate Professor Senior Lecturer Assistant Professor
Basic Nursing Science Environmental Health Nursing Tomoko WAKAMURA
   
Human Body Defense & Patho-physiology Nursing Science    
Clinical Nursing Science Nursing Science for Lifestyle-Related Diseases Kazuko NIN
Yasushi OKUNO
Kazunori
FURUTANI
Yoshiyuki
SHIMIZU
Keiko TAMURA
Akira TSUNETOU
Yuki SHIRAI
ANAGNOSTOU Despoina
Tomoko IZAWA
Critical Care Nursing  Akemi
USTUNOMIYA
Chika
NISHIYAMA
Ryuhei
SATO
Psychiatric Nursing Manami AMAGAI Tomoko YAMANOUCHI
Noriko
SUGAWARA
Family Nursing Science Child Health and Development Nursing Mari MATSUOKA
Kanako KIYOKAWA
Midwifery & Women’s Health Marie FURUTA
Keiko YAGI
Yoko SHINPUKU
Yoshiko KONDO
Female Life-Cycle Nursing    
Community Health and Community Health Nursing Preventive Nursing Toshiki KATSURA
Mika OKURA
Public Health Nursing
Home Healthcare Nursing Ayae KINOSHITA
Mie TORII
 

Laboratory Science

Division Department Professor Associate Professor Senior Lecturer Assistant Professor
Medical Laboratory Science
Basic Laboratory Science Shogo OKA Motohiro
NONAKA
Shizue TANIICHI
Jyoji MORISE
Innovational Laboratory Medicine Tetsuya TAKAKUWA Kentaro IBUKI
Applied Laboratory Science Yasutomo FUJII
Souichi ADACHI
Osamu
TOKUNO
 Hidemasa MATSUO
Mayumi KAMATA
Information Technology and Medical Engineering Medical Imaging System Sciences Tsuyoshi SIINA Kenich OTSUKA
Medical Devices for Diagnoses Akitoshi SEIYAMA
Satoshi SASAYAMA
Innovative Medical Imaging Technology Naozo SUGIMOTO Tomohiro UENO
Hiromitsu NAKAMURA
 

Rehabilitation Sciences

Division Department Professor Associate Professor Senior Lecturer Assistant Professor
Physical Therapy Motor Function Analysis Shigehito YAMADA
Hiroshi KUROKI
Koji OHATA
Yuko MAEDA
Akira ITO
Development and Rehabilitation of Motor Function Noriaki ICHIHASHI
Tomoki AOYAMA
 
Tome IKEZOE
PATAKY Todd Colin
Masashi  TANIGUCHI
Occupational Therapy Clinical Cognitive Neuroscience Motomi TOICHI
Akira MITANI
Nan LIANG Sayaka OKAHASHI
Masahiro Ogawa
Ami
TABATA
Brain Function and Rehabilitation   Hiroyuki INADOMI Toshihiro KATO
Hitoshi TANIMUKAI
Sumie YAMADA  

Fusion Unit for Near Future Human Health Sciences

Division Department Professor Associate Professor Senior Lecturer Assistant Professor
Innovation Unit for Near Future System and Technology  Nobukatsu SAWAMOTO Koichi ISHIZU